2019 March

● 2019 – 03 – 31
◇ Chuẩn bị sang tháng 4, nên dành thời gian đọc thêm blog dưới.
https://stackoverflow.blog/

● 2019 – 03 – 21
◇ “Tôi đã nói rồi, không phải chạy, chạy là không dùng, dân bây giờ tinh lắm”, vấn để là hệ thống, thể chế làm thế nào để không thể xẩy ra chuyện đó được ông tổng lú à.
https://vnexpress.net/thoi-su/tong-bi-thu-chong-tham-nhung-se-khong-dung-nghi-3897925.html

● 2019 – 03 – 20
◇ Thời gian, ôi thời gian.