2019 August

● 2019 – 08 – 17
◇ Tự học machine learning, đáng suy nghĩ 🙂
https://github.com/ZuzooVn/machine-learning-for-software-engineers

◇ SP của tài năng trẻ VN … Nothing is impossible? khâm phục + ngưỡng mộ
https://github.com/thtrieu/darkflow

◇ Hình học và rối lượng tử
https://damtson.wordpress.com/2015/11/29/geometria-y-entrelazamiento-cuantico/

● 2019 – 07 – 28
◇ Một vài học liệu về thông tin lượng tử.
https://myentangled.com/vn/2019/05/t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-h%E1%BB%8Dc-t%E1%BA%ADp/