AVC

Tổng hợp vài thứ về AVC/H.264
To be updated …