Linux

Các vấn đề cần phải tìm hiểu rõ về kernel linux.
To be updated …

■ Theo dòng lịch sử, những con số
■ Kiến trúc tổng thể của 1 GNU/Linux và Linux Kernel
■ Linux Kernel gồm những cái gì
■ Linux Device Driver, quá trình phát triển ra sao
■ Debug trong Linux Kernel